درس ۱ و ۲ و ۳ و ۴ 

سلام را یکی از آداب اسلامی برخورد با دیگران می داند.

آداب سلام کردن در موقعیت های مختلف را رعایت می کند.

خاطرات، تجربیات خود را در مورد خورشید بیان می کند.

فواید ابر، باران و پدیده های طبیعی را بیان می کند.

قصه های ناتمام رنگین کمان را تکمیل و درباره ی آن صحبت می کند.

احساسات خود را نسبت به مهربانی دیگران بیان می کند.

از مهربانی ها سپاسگزاری کرده و به آن ها ارزش می دهد.

برای تشکر از کسانی که به ما مهربانی کرده اند پیشنهاد هایی ارائه می دهد.

در انجام فعالیت های کتاب کار با دیگران مشارکت و هم فکری می کند.


درس ۵ و ۶ و۷

و « هدیه » پیرامون مفهوم مصادیق آن گفت و گو می کند.

معنا و مفهوم نعمت را بیان می کند.

برخی از نعمت های خود را بر می شمارد.

درباره ی مضمون شعر، فهم خود از آن با بیان ساده ای گفتگو می کند.

احساس شادی و نشاط خود را از خواندن شعر ابراز می کند.

شیوه هایی برای تشکر از هدیه های خداوند پیشنهاد می کند.

با زبان کودکانه از خداوند به خاطر نعمتهایش تشکر می کند.


درس ۸ و ۹ و۱۰ 

پیامبران بزرگ الهی را نام می برد.

به حضور در جشن میلاد پیامبر اسلام( ص ) علاقه نشان می دهد.

برای برگزاری این جشن در مدرسه و یا خانه فعالیت می کند

به تحقیق درباره ی رفتار پیامبر(ص) با کودکان علاقه نشان می دهد.

در یک فعالیت تحقیقی اطلاعاتی را درباره ی رفتار پیامبر اکرم(ص) با کودکان جمع آوری می کند.

برخی از مهربانی های پیامبر خدا را نسبت به کودکان بر می شمارد.

داستان هایی را درباره ی رفتار پیامبر با کودکان بیان می کند.

داستان های پیامبر را قصه گویی می کند.

احادیث و روایت هایی از برخورد پیامبر با کودکان را جمع آوری می کند. 


درس ۱۱ و ۱۲ و۱۳

اعمال و اذکار یک نماز دو رکعتی را بیان می کند.

یک نماز دو رکعتی را به جا می آورد .

نسبت به خواندن نماز علاقه نشان می دهد.

فعالیت های کتاب کار را باعلاقه انجام می دهد.

اهل بیت پیامبر(ص)را نام می برد و نسبت ایشان را با هم بیان می کند.

محبت و علاقه خود را نسبت به اهل بیت(ع) نشان می دهد.

داستان و ماجرای معرفی اهل بیت(ع) را تعریف می کند.

معنی علیه السلام را تعریف می کند.

فعالیت های کتاب کار را با اشتیاق انجام می دهد.

حضرت علی(ع) و خانواده ی او را به عنوان انسان هایی مهربان می شناسد.

درباره ی رفتار حضرت علی(ع) و خانواده ی او با مردم نیازمند با دوستانش گفتگو و قضاوت می کند.

احساس علاقه و انس خود را نسبت به حضرت علی(ع) و خانواده اش در قالب یک نوشته یا نامه بیان می کند.

خاطرات یا تجربیاتی از مهربانی و گذشت به دیگران بیان می کند.

داستان حضرت علی(ع)و مهربانی های او را قصه گویی می کند. 


درس ۱۴ و ۱۵ و۱۶

داستانی از زندگی امام حسن(ع) بیان می کند.

نسبت به رفتار امام حسن(ع) علاقه نشان می دهد.

امام حسن(ع) را انسانی مهربان نسبت به دیگران می شناسد.

در مورد رفتار امام حسن((ع) با افراد نیازمند(مطابق داستان) قضاوت و با دوستانش گفتگو می کند.

داستان را با زبان خود بازنویسی و داستان مصوری از آن تهیه می کند.

داستان را از زندگی امام حسین(ع)  بیان می کند.

علاقه ی خود را نسبت به امام حسین(ع) ابراز می کند.

دانستنی های خود را درباره ی امام حسین(ع) بیان می کند

نسبت به شرکت در مراسم محرم علاقه نشان می دهد.

خاطرات خود را از عزاداری ها و مراسم عاشورای حسینی بیان می کند.

برخی از آداب غذا خوردن و آشامیدن را بیان می کند.

اهمیت و فواید رعایت آداب غذا خوردن را بیان می کند.

آداب اسلامی خوردن و آشامیدن را هنگام غذا خوردن رعایت می کند.

ذکر آغاز و پایان غذا خوردن رابیان می کند .


درس ۱۷ و ۱۸ و۱۹ 

 رعایت نظافت وپاکیزگی را نشانه رفتار یک فرد خوب و مسلمان می داند.

اهمیت و نتایج رعایت نظافت و پاکیزگی را برای خودش و دیگران بیان می کند.

نسبت به رعایت نظافت و حقوق دیگران در این زمینه حساسیت درباره ی رفتار شخصیت های قصه قضاوت می کند.

مصادیق و نمونه های مختلف رعایت پاکیزگی و نظافت را در زندگی روزمره خود تشخیص می دهد.

نظافت شخصی و نیز محیط پیرامون را رعایت می کند.

نسبت به رعایت نظافت و پاکیزگی محیط پیرامون خود، حساسیت و علاقه نشان می هد.

نظافت و پاکیزگی محیط پیرامون را رعایت می کند.

درباره رفتار شخصیت های قصه قضاوت می کند.

نتایج رعایت نظافت و پاکیزگی محیط را بیان می کند.

نمونه هایی از وظایف و مسئولیت های ما را نسبت به حفظ طبیعت بیان می کند.

نام امام زمان علیه السلام را می داند.

به مشارکت برای برگزاری جشن نیمه شعبان وحضور در آن علاقه نشان می دهد.

پیشنهاد هایی برای برگزاری هر چه بهتر و باشکوه تر چشن نیمه شعبان ارائه می دهد.


درس ۲۰ و ۲۱

روراستی و صداقت در گفتار را یکی از وپژگی های انسان مسلمان می داند.

درباره ی رفتار و گفتار شخصیت های داستان قضاوت می کند.

در ادامه ی جمله های چه خوب بود .... با همیاری دوستانش نظرهای خود را ابراز می کند.

با ذکر خاطرات و تجربیات خود، نتایج و اهمیت صداقت را در زندگی روزمره بیان می کند.

نمونه هایی از صداقت و روراستی را در زندگی روزمره خود بر می شمرد.

روراستی و صداقت در گفتار را یکی از ویژگی های انسان مسلمان می شناسد.

درباره رفتار وگفتار شخصیت های داستان قضاوت می کند.

پاسخ مناسبی به سوالات بخشش با خودم می گویم می دهد.

درباره قصه ی نصیحت پیامبر با دوستانش بحث و گفتگو می کند.


درس ۲۲و۲۳

 به اذان گفتن ابراز علاقه می کند.

اوقات اذان را بیان می کند.

احساس شادی و نشاط خود را از خواندن شعر ابراز می کند.

شعر را به صورت روان و یا درقالب سرود می خواند.

اذکار اذان را با استفاده از آموزش درس قرآن بیان می کند.

علاثه و اشتیاق خود را نسبت به نماز خواندن نشان می دهد.

نماز خواندن را نشانه ی بزرگی خود تلقی می کند.

پیشنهادهایی برای برگزاری جشن نماز ارائه می دهد.

 
  POWERED BY BLOGFA.COM